REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO E-BERG.PL

I. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY:

Sklep internetowy e-berg.pl działający pod adresem www.e-berg.pl, prowadzony jest przez:

KENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni przy ul. Nowodworcowej 23, 81-581 Gdynia, NIP 586-216-38-43, Regon 220178176 zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców pod Nr KRS 0000249763.

Kontakt :

KENT Sp. z o.o. z dopiskiem „Sklep e-berg.pl”
ul. Nowodworcowa 23
81-581 Gdynia
Telefon: +48 (0) 58 741 29 31
Fax: +48 (0) 58 668 34 54
e-mail: e-sklep@emanuelberg.com

II. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA
1. Sklep internetowy e-berg.pl, zwany dalej Sklepem, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Internetu.
2. Informacje na temat swojej oferty Sklep zamieszcza na stronie e-berg.pl. Oferta sklepu obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Sklep internetowy przyjmuje i realizuje zamówienia z ograniczeniem do granic terytorialnych Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Zamówienia od Klientów są przyjmowane wyłącznie przez stronę e-berg.pl. Po złożeniu zamówienia na formularzu zamieszczonym na stronie e-berg.pl Klient dostaje e-mailem zwrotną wiadomość, że zamówienie dotarło do Sklepu.
4. Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawdziwego adresu zamieszkania, telefonu oraz adresu e-mail. W przypadku podejrzenia podania nieprawdziwych danych, firma zastrzega sobie prawo do niewysłania towaru.
5. Klient składając zamówienie określa rodzaj, fason, model i kolorystykę (wzór) zamawianego towaru (produktu). Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe określenie przez Klienta rozmiaru zamawianego towaru jak również nie odpowiada za różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie www.e-berg.pl, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach.
6. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia). W wypadku niemożności realizacji zamówienia z przyczyn dotyczących Sklepu w terminie 30 dni od dnia złożenia zamówienia zawarta umowa wygasa a Sklep informuje o tym fakcie Klienta i zwraca mu całą otrzymaną od niego należność.
7. W przypadku, gdy towar jest niedostępny i jest to jedyna pozycja w zamówieniu, Sklep informuje o tym fakcie Klienta. Sklep w takim wypadku ma możliwość zaproponowania Klientowi spełnienia świadczenia poprzez przesłanie innego towaru odpowiadającego pod względem jakości, przeznaczenia i cenie pierwotnie zamówionego towaru o czym Klient zostanie poinformowany osobnym e-mailem z jednoczesną informacją o jego prawie do nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy.
8. Zastrzega się, że do sprzedaży w ramach oferty promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
9. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie towary wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki. W przypadku osób prywatnych faktura wystawiana jest zamiast paragonu.
10. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt ze Sklepem e-mailem pod adresem e-sklep@emanuelberg.com.
11. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie e-berg.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Dane osobowe rejestrowane są w GIODO.
12. Dane osobowe pozyskiwane za pośrednictwem Strony Internetowej są przeznaczone do użytku wewnętrznego spółki KENT Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni i nie zostaną przekazane innym podmiotom trzecim. Użytkownicy Strony Internetowej dysponują prawem wglądu i wnoszenia poprawek do ich danych osobowych oraz ich kasacji.
13. Klient wyrażając swoją zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie e-sklepu o której mowa w punkcie 11 wyraża również zgodę na otrzymywanie od Sklepu informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204 z późn. zmianami).

III. CENY TOWARÓW
1. Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca dla Stron od chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
4. Koszty dostawy zamówionego towaru ponosi Sklep.

IV. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA I DOSTAWA
1. Przy każdym towarze podany jest status dostępności towaru stanowiący zarazem wyznacznik przewidywalnego czasu realizacji zamówienia. Czas realizacji zamówienia jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania zamówionych towarów ze Sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.
2. Statusy dostępności oznaczone są w następujący sposób:

-dostępny: przewidywany termin realizacji do 2 dni roboczych,
-dostępny o wydłużonym terminie realizacji: przewidywany termin realizacji do 10 dni roboczych,
-zamówienie specjalne: zamówienie potwierdzane jest dodatkowo przez pracownika Sklepu, przewidywany termin realizacji do 10 dni roboczych,
-produkt bliski wyczerpaniu stanów magazynowych: możliwe jest złożenie zamówienia na ten produkt, jednak termin realizacji będzie indywidualnie potwierdzany przez pracownika Sklepu.

3. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
a) w wypadku zamówień płatnych przelewem elektronicznym – w chwili uznania wpłaty
na koncie Sklepu
b) w wypadku zamówień płatnych kartą kredytową – w chwilii autoryzacji karty w
systemie.
4. Termin otrzymania przesyłki jest liczony jako suma czasu realizacji zamówienia rozpoczynającego swój bieg zgodnie z postanowieniami punktu 3 oraz przewidywalnego czasu dostawy.
5. Przesyłka wysyłana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej wybranej przez Sklep.
6. Koszt dostawy przesyłki na wskazany przez Klienta adres w całości ponosi Sklep w przypadku, gdy kwota zamówienia przekracza 100 zł. Natomiast gdy kwota zamówienia jest mniejsza od 100 zł - koszt wysyłki ponosi Klient i wynosi on 15 zł.
7. Przewidywany czas dostawy Sklep określa na 2 dni robocze.
8. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

V. FORMY PŁATNOŚCI
Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary: KARTĄ KREDYTOWĄ  poprzez serwis dotpay.pl należący do firmy DOTPAY lub PRZELEWEM ELEKTRONICZNYM na konto nr 56 1240 1242 1111 0010 2670 6745, Kent Sp. z o. o., ul. Nowodworcowa 23, 81-581 Gdynia.

VI. WYMIANA
1. Sklep umożliwia Klientom wymianę zakupionego towaru, jeżeli Klient po otrzymaniu towaru zgodnego ze złożonym przez niego zamówieniem i odpowiadającego treści zawartej umowy (towar pełnowartościowy) stwierdzi, iż jego rozmiar nie odpowiada Klientowi. W takiej sytuacji Klient ma prawo wymienić zakupiony towar na ten sam towar w innym rozmiarze.
2. Chęć wymiany należy zgłosić do 3 dni (wysłać e-mail z formularzem wymiany) od otrzymania przesyłki, natomiast towar należy odesłać do 7 dni od otrzymania paczki. Przekroczenie terminów będzie podstawą nieuwzględnienia wymiany.
3. Dokładny opis procedury wymiany znajduje się w „Zwrot, wymiana, reklamacje” lub kliknij tutaj.
4. Towar do wymiany przyjmujemy wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.
5. Prawo wymiany dotyczy tylko towaru lub towarów będących w nienaruszonym stanie (tzn. towar nie może nosić śladów eksploatacji, musi zawierać wszystkie elementy, z którymi został dostarczony).
6. Koszty związane z wymianą towaru ponosi Sklep.
7. Niedostosowanie się do powyższych zaleceń będzie podstawą nieuwzględnienia wymiany.
8. Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych za pobraniem lub wysłanych bez uprzedniej konsultacji.

VII. REKLAMACJE
1.
Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zgodnie z ustawą z 27 VI 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) lub zgłoszenia roszczeń z tytułu rękojmi na podstawie ustawy Kodeks cywilny.
2. Dokładny opis procedury wymiany znajduje się w „Zwrot, wymiana, reklamacje” lub kliknij tutaj.
3. W przypadku Reklamacji, Klient powinien odesłać towar na adres Sklepu:
KENT Sp. z o.o. z dopiskiem „Sklep e-berg.pl - Reklamacja”
ul. Nowodworcowa 23
81-581 Gdynia
4. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód sprzedaży oraz wypełniony i podpisany formularz reklamacyjny.
5. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
6. Reklamacje rozpatrywane są zazwyczaj natychmiast po otrzymaniu przesyłki z reklamowanym produktem. Jeżeli sprawa będzie wymagała dodatkowych ekspertyz technicznych wykonanych przez rzeczoznawcę, termin rozpatrzenia reklamacji może zostać wydłużony do14 dni.
7. Towar przekazywany do reklamacji przez Klienta w miarę posiadanych możliwości winien być zabezpieczony przed jego uszkodzeniem w czasie transportu.
8. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy zgodnie z żądaniem Klienta, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub za zgodą Klienta zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.
9. Jeżeli sprzedaż dokonywana jest na rzecz Klienta w ramach transakcji nieodpowiadającej definicji sprzedaży towaru konsumpcyjnego w rozumieniu ustawy określonej w ust. 1 powyżej, Reklamacja rozpatrywana jest zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Kodeksu cywilnego. W takim wypadku postanowienia ust 8 powyżej nie mają zastosowania a w ich miejsce Klientowi przysługują uprawnienia określone w art. 560 i następne Kodeksu cywilnego.
10. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Koszty przesyłki są zwracane na rzecz Klienta na podstawie udokumentowanych kosztów nadania przesyłki i przekazywane na konto wskazane przez Klienta lub w wypadku braku podania numeru rachunku przekazem pocztowym na adres Klienta.
11. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie www.e-berg.pl, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach, nie stanowią podstawy do reklamacji towaru.
12. Wskazujemy, że reklamacja może nie być uwzględniona jeżeli w wyniku dokonanej oceny towaru zostanie stwierdzone, że zgłaszana reklamacja dotyczy:
a) uszkodzenia mechanicznego (podarcia, obtarcia, obicia itd.)
b) uszkodzenia wynikłego ze złego dopasowania modelu do budowy ciała
c) uszkodzenia wynikłego z niewłaściwego użytkowania i konserwacji towaru, jeżeli informacja o jego użytkowaniu i konserwacji była dołączona do towaru
d) uszkodzenia wynikłe z naturalnego i nieodbiegającego od właściwości towaru zużywania się towaru
e) wygoda towaru
f) odbarwienia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem i konserwacją towaru, jeżeli informacja o jego użytkowaniu i konserwacji była dołączona do towaru.

VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT TOWARU
1. Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z 2 marca 2000 (Dz.U. z dnia 31 marca 2000 roku), Klient będący konsumentem zawierający umowę na odległość ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyn w terminie do 10 dni od dnia otrzymania przesyłki i zwrócić kupiony towar będący przedmiotem umowy w nienaruszonym stanie niezwłocznie nie później niż w ciągu 14 dni od dnia doręczenia sklepowi oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
2. Zgłoszenie odstąpienia od umowy i chęci zwrotu towaru musi nastąpić do 10 dni od otrzymania przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie na adres Kent Sp. z o.o. z dopiskiem "Sklep e-berg.pl - ZWROT" ul. Nowodworcowa 23, 81-581 Gdynia podpisanego formularza oświadczenia o odstapienu, a przed jego upływem. Przekroczenie terminu będzie podstawą nieuwzględnienia odstąpienia od umowy.
3. Dokładny opis procedury odstąpienia od umowy znajduje się w „Zwrot, wymiana, reklamacje” lub kliknij tutaj.
4. Towar przekazywany do zwrotu przez Klienta, w miarę posiadanych możliwości winien być zabezpieczony przed jego uszkodzeniem w czasie transportu.
5. Zwracany towaru lub towary winny być w niezmienionym stanie (tzn. towar nie może nosić śladów eksploatacji, musi zawierać wszystkie elementy, z którymi został dostarczony).
6. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru.
7. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania przesyłki, w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach do 14 dni.
8. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
9. Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych za pobraniem, zwrot środków wpłaconych przez Klienta nastąpi zgodnie z treścią punktu 7.
10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
a) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu 10 dni od dnia wskazanego w art. 7 ust 1 ustawy o której mowa w punkcie VIII ust 1 powyżej
b) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich z oryginalnego opakowania
c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym
d) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą
e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu
f) dostarczania prasy
g) usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.
11. Wpłaty dokonujemy wyłącznie na konto bankowe podane w formularzu zwrotu, nie ma możliwości dokonania przelewu pocztowego.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Kent Sp. z o. o.. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką faktury VAT.
2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 16 listopada 2009 roku.
5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Z tym zastrzeżeniem, zarejestrowany użytkownik winien otrzymać od Sklepu wyraźną, sformułowaną w sposób jednoznaczny informację o planowanej zmianie Regulaminu, co najmniej na 14 dni przed wejściem zmiany Regulaminu w życie. Zarejestrowany użytkownik po otrzymaniu informacji o planowanej zmianie Regulaminu może nie wyrazić zgody na dokonanie zmiany Regulaminu, co będzie równoznaczne ze złożeniem przez tego użytkownika oświadczenia o wypowiedzeniu korzystania z usług Sklepu. Stosowne oświadczenie użytkownika (Klienta) w przedmiocie braku akceptacji nowej treści Regulaminu winno zostać wysłane na adres e-mail e-sklep@emanuelberg.com lub w formie pisemnej na adres Sklepu podany w punkcie I Regulaminu, najpóźniej do określonego w informacji dnia wejścia w życie nowej treści Regulaminu. W ciągu 14 dni od wysłania oświadczenia, zarejestrowany użytkownik zostanie wyrejestrowany ze Sklepu a jego konto zostanie zlikwidowane wraz z zamieszczonymi na tym koncie materiałami, treściami, danymi oraz informacjami.