Regulamin reklamacji i wymiany towarów zakupionych w sklepie internetowym e-berg.pl oraz informacji o prawach konsumentów wynikających z tytułu zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorstwa.

Niniejszy regulamin stanowi załącznik do Regulaminu Sklepu internetowego e-berg.pl działającego pod adresem www.e-berg.pl, prowadzonego przez KENT Sp. z o. o., ul. Nowodworcowa 23, 81-581 Gdynia, NIP 586-216-38-43, Regon 220178176, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Gdańsk- Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców Nr KRS 0000249763.

Przedmiotowy regulamin ma na celu poinformowanie Klientów o Ich prawach w zakresie zgłaszania roszczeń reklamacyjnych, odstąpienia od umowy i wymianie towaru oraz o trybie i procedurze wykonywania tych praw.


I. WYMIANA
1. Sklep umożliwia Klientom wymianę zakupionego towaru, jeżeli Klient po otrzymaniu towaru zgodnego ze złożonym przez niego zamówieniem i odpowiadającego treści zawartej umowy (towar pełnowartościowy) stwierdzi, iż jego rozmiar nie odpowiada Klientowi. W takiej sytuacji Klient ma prawo wymienić zakupiony towar na ten sam towar w innym rozmiarze.

2. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że niewłaściwy rozmiar zamówionego towaru, który jednakże odpowiada danym podanym przez Klienta w formularzu zamówienia nie stanowi wady rzeczy sprzedanej i nie może być poczytywany, jako niezgodność towaru z umową.

3. Sklep nie dokonuje wymiany towarów pełnowartościowych odpowiadających treści umowy, jeżeli przyczyną wymiany są okoliczności inne niż określone w punkcie 1 powyżej.

4. W wypadku wad rzeczy sprzedanej i niezgodności towaru z umową zastosowanie mają postanowienia dotyczące procedury Reklamacyjnej.

W przypadku wymiany towaru Klient powinien:
1. Zgłosić chęć wymiany (wysłać e-mail z formularzem wymiany) do 3 dni od otrzymania przesyłki, natomiast towar należy odesłać do 7 dni od otrzymania paczki. Przekroczenie terminów będzie podstawą nieuwzględnienia wymiany.
2. Formularz wymiany dostępny jest TUTAJ.
3. Wypełnić i wysłać drogą elektroniczną formularz wymiany (link do formularza) na adres e-sklep@emanuelberg.com.
4. W ciągu 2 dni roboczych nastąpi przesłanie potwierdzenia otrzymania formularza wymiany przez pracownika Sklepu.
5. Po otrzymaniu potwierdzenia Klient powinien przesłać towar podlegający wymianie na adres:
KENT Sp. z o.o. z dopiskiem „Sklep e-berg.pl - Wymiana”, ul. Nowodworcowa 23, 81-581
Gdynia wraz z: dowodem sprzedaży oraz wypełnionym i podpisanym formularzem wymiany
(jest to konieczny warunek wymiany!).
6. Sklep po otrzymaniu przesyłki niezwłocznie poinformuje Klienta o szacunkowym terminie dostarczenia nowego towaru. W wypadku braku towaru o podanym rozmiarze określonego w formularzu wymiany Sklep informuje o tym fakcie Klienta za pośrednictwem odrębnego e-maila, w którym jeżeli jest taka możliwość, proponuje Klientowi wymianę towaru na inny model o podanym rozmiarze w tej samej cenie podając jednocześnie informację o możliwości nie przyjęcia tego świadczenia i anulowania przez Klienta zamówienia. W wypadku anulowania zamówienia Sklep zwraca Klientowi całość wpłaconych przez niego środków w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania zwrotnego oświadczenia Klienta o anulowaniu zamówienia, w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach do 14 dni na konto wskazane w formularzu wymiany.
7. Towar do wymiany przyjmujemy wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.
8. Procedura wymiany dotyczy tylko towaru lub towarów będących w nienaruszonym stanie (tzn. towar nie może nosić śladów eksploatacji, musi zawierać wszystkie elementy, z którymi został dostarczony).
9. Niedostosowanie się do powyższych zaleceń będzie podstawą nieuwzględnienia wymiany.
10. Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych za pobraniem lub wysłanych bez uprzedniej konsultacji.

 

II. REKLAMACJA
W wypadku gdy otrzymany przez Klienta towar nie odpowiada treści zawartej umowy Klient może zwrócić się do Sklepu z roszczeniem Reklamacyjnym.

W przypadku reklamacji otrzymanego towaru klient powinien:
1. Wypełnić i wysłać drogą elektroniczną formularz reklamacji na adres e-sklep@emanuelberg.com.
2. Formularz reklamacji dostępny jest TUTAJ.
3. W przypadku Reklamacji Klient powinien odesłać towar na adres Sklepu:
KENT Sp. z o.o. z dopiskiem „Sklep e-berg.pl - Reklamacja”
ul. Nowodworcowa 23
81-581 Gdynia
4. Reklamacje rozpatrywane są zazwyczaj natychmiast po otrzymaniu przesyłki z reklamowanym produktem. Jeżeli sprawa będzie wymagała dodatkowych ekspertyz technicznych wykonanych przez rzeczoznawcę, termin rozpatrzenia reklamacji może zostać wydłużony do 14 dni.
5. Towar przekazywany do reklamacji przez Klienta w miarę posiadanych możliwości winien być zabezpieczony przed jego uszkodzeniem w czasie transportu.
6. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy zgodnie z żądaniem Klienta, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru, nieopłacalności naprawy), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub za zgodą Klienta zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie w tej samej cenie towary do wyboru.
7. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Koszty przesyłki są zwracane na rzecz Kilenta na podstawie udokumentowanych kosztów nadania przesyłki i przekazywane na konto wskazane przez Klienta lub w wypadku braku podania numeru rachunku przekazem pocztowym na adres Klienta.
8. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie www Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach, nie stanowią podstawy do reklamacji towaru.
9. Reklamacje z zastrzeżeniem punktu 10 poniżej rozpatrywane są zgodnie z ustawą z 27 VI 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
10. Jeżeli sprzedaż dokonywana jest na rzecz Klienta w ramach transakcji nieodpowiadającej definicji sprzedaży towaru konsumpcyjnego w rozumieniu ustawy określonej w punkcie 9 powyżej Reklamacja rozpatrywana jest zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Kodeksu cywilnego. W takim wypadku postanowienia punktu 6 powyżej nie mają zastosowania a w ich miejsce Klientowi przysługują uprawnienia określone w art. 560 i następne Kodeksu cywilnego.
11. Wskazujemy, że reklamacja może nie być uwzględniona jeżeli w wyniku dokonanej oceny towaru zostanie stwierdzone, że zgłaszana reklamacja dotyczy:
a) uszkodzenia mechanicznego (podarcia, obtarcia, obicia itd.)
b) uszkodzenia wynikłego ze złego dopasowania modelu do budowy ciała
c) uszkodzenia wynikłego z niewłaściwego użytkowania i konserwacji towaru, jeżeli informacja o jego użytkowaniu i konserwacji była dołączona do towaru
d) uszkodzenia wynikłe z naturalnego i nieodbiegającego od właściwości towaru zużywania się towaru
e) wygoda towaru
f) odbarwienia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem i konserwacją towaru, jeżeli informacja o jego użytkowaniu i konserwacji była dołączona do towaru. 

III. ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT TOWARU
1. Zgodnie z ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z 2 III 2000r.  (Dz.U.  31.III 2000r.) Klient będący konsumentem zawierający umowę na odległość ma prawo: odstąpić od umowy bez podania przyczyn w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przesyłkii, zwrócić kupiony towar będący przedmiotem umowy w nienaruszonym stanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia doręczenia Sklepowi oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
2. Zgłoszenie odstąpienia od umowy i chęci zwrotu towaru musi nastąpić do 14 dni od otrzymania przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłać na adres Kent sp. z o.o. z dopiskiem "Sklep e-berg.pl - ZWROT", ul. Nowodworcowa 23, 81-581 Gdynia, podpisanego formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Przekroczenie terminu będzie podstawą nieuwzględnienia odstąpienia od umowy.
3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
a) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu 14 dni od dnia wskazanego w art. 7 ust 1 ustawy o której mowa w punkcie III ust 1 powyżej
b) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania
c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym
d) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego
zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą
e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu
f) dostarczania prasy
g) usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Klient powinien:
1. Wypełnić i wysłać w terminie i w sposób określonym w punkcie 2 powyżej formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
2. Formularz zwrotu towaru dostępny jest TUTAJ.
3. W przypadku odstąpienia od umowy Klient powinien przesłać towar niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odbioru oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej przez Sklep na adres:
KENT Sp. z o.o. z dopiskiem „Sklep e-berg.pl - Zwrot”
ul. Nowodworcowa 23
81-581 Gdynia
wraz z dowodem sprzedaży. Klient może przesłać towar  równocześnie z treścią oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
4. Towar przekazywany do zwrotu przez Klienta w miarę posiadanych możliwości winien być zabezpieczony przed jego uszkodzeniem w czasie transportu.
5. Zwracany towar lub towary winny być w niezmienionym stanie (tzn. towar nie może nosić śladów eksploatacji, musi zawierać wszystkie elementy, z którymi został dostarczony).
6. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru.
7. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania przesyłki, w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach do 14 dni.
8. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
9. Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych za pobraniem.
10. Wpłaty dokonujemy na konto bankowe podane w formularzu zwrotu oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innym wypadku pieniądze zostaną zwrócone w formie przekazu pocztowego na adres Klienta.